Ochrana osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále Jen souhlas') Souhlas uděluje subjekt údajů (dále jen „zákazník“) Souhlas je udělován správci údajů AUTO RUDNÁ s.r.o.; se sídlem Plzeňská 100, Chrášťany PSČ 252 19, IČO : 27406971, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, C 111475 vedená u Městského soudu v Praze(dále AUTO RUDNÁ s.r.o.). Krédo AUTO RUDNÁ s.r.o.: „Ke zpracování osobních údajů stávajících i potenciálních zákazníků přistupujeme vždy odpovědně tak, aby bylo účelné a maximálně bezpečné. Potvrzením na webovém formuláři dáváte souhlas a umožníte efektivnější vzájemnou komunikaci, nadstandardní zákaznický servis a nabídku produktů na míru. Rozsah zpracování Zákazník souhlasí se zpracováním jeho následujících osobních údajů ze strany AUTO RUDNÁ s.r.o. a dalších jejích smluvních dodavatelů:

a) identifikační a adresní údaje: osloveni, akademický titul, jméno, příjmení, adresa podnikající osoby - sídlo, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, IČO, DIČ;

b) elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky;

c) jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizační certifikáty, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách (např. Skype, Facebook), lokační údaje zařízeni užívaného zákazníkem, atd.;

d) další osobní údaje spojené se smlouvou, či dodávkou zboží: číslo bankovního účtu, bankovní spojení;

e) osobní údaje, které vznikají jako výsledek adresných analýz spotřebitelského chování zákazníka, profilování, vyhodnocováni kreditního rizika, záznamy o spotřebitelské historii a plnění platebních povinnosti u AUTO RUDNÁ s.r.o., prediktivních modelů atd. a jsou dále zpracovávány;

f) další osobní údaje poskytnuté zákazníkem ve Smlouvě/Dodatku či v jiných dokumentech a přijednáních, a to včetně pozdější aktualizace;

g) informace o ZTP zákazníka za účelem přiznáni slevového programu;

h) elektronický podpis, elektronickým podpisem zákazníka za účelem zvýšení ochrany práv zákazníka i AUTO RUDNÁ s.r.o.; Účel a doba zpracování Zákazník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů za níže uvedenými účely, v níže specifikovaném rozsahu (pomocí shora uvedených písmen) a po níže uvedenou dobu (počínající dnem ukončení posledního smluvního vztahu s AUTO RUDNÁ s.r.o.):

1) manuálního či automatického ověřováni/vyhodnocováni kreditního rizika a hodnoceni platební schopnosti zákazníka prostřednictvím: 1.1) registrů dlužníků či jiných podobných registrů pro rozsah zpracováni a) - f) po dobu 5 let, 1.2) analýzy spotřebitelského chováni zákazníka včetně prediktivních modelů pro rozsah zpracováni a) - f) po dobu 8 let, 1.3) záznamů o spotřebitelské historii zákazníka a plněni platebních povinností u AUTO RUDNÁ s.r.o. pro rozsah zpracováni a) - f) po dobu 8 let;

2) předání osobních údajů zákazníka do registru dle předchozího odstavce (včetně údaje o datu vzniku dluhu, jeho výši a důvodu) v případech, kdy je zákazník v opakovaném prodleni s úhradou závazků nebo v případě prodlení s úhradou závazku trvajícího déle než 30 dni po splatnosti a to pro rozsah zpracováni a), b), d) - f) - maximálně po dobu 10 let, nestanoví-li podmínky registru dobu kratší;

3) zasíláni informačních zpráv týkajících se sjednaných služeb (např. informace o stavu vyřízeni zákazníkova požadavku) a poskytováni poradenství zejména v oblasti výběru produktů a služeb pro rozsah zpracováni a) - f) po dobu 6 měsíců; při těchto činnostech je mimo jiné využíváno profilování;

4)občasného poskytnuti obchodní nabídky: 4.1 produktů; zboží a služeb AUTO RUDNÁ s.r.o. a)-f) pó dobu 8let, 4.2) produktů, zboží a služeb smluvních dodavatelů AUTO RUDNÁ s.r.o. pro rozsah zpracováni a) - f) po dobu 8 let, 4.3) zákaznických programů AUTO RUDNÁ s.r.o. pro rozsah zpracováni a) - f) po dobu 2 let, 4.4) zákaznických programů smluvních partnerů AUTO RUDNÁ s.r.o. pro rozsah zpracováni a) - f) podobu 2 let, a to ve všech přepadech jakoukoli formou včetně obchodních sděleni šířených elektronickými prostředky, které zákazník poskytl/poskytne; záměrem AUTO RUDNÁ s.r.o. je zefektivnění řešení požadavků zákazníků a zkvalitnění poskytovaných služeb, AUTO RUDNÁ s.r.o. v žádném případě nechce zákazníky obtěžovat množstvím nevyžádané a nesouvisející marketingové komunikace (příp. uskutečňované v nevhodnou denní dobu), proto rovněž zjišťuje a analyzuje spotřebitelské preference zákazníků, chováni v digitálním prostředí AUTO RUDNÁ s.r.o. (weby a webové aplikace společností AUTO RUDNÁ s.r.o. v ČR) a charakteristiky, na základě kterých zákazníky rozčleňuje do dočasných spotřebitelských skupin, zjišťuje pravděpodobnost spokojenosti s aktuálním nastavením smluvních podmínek, využití nové nabídky, rizika nespokojenosti či ukončeni smluvního vztahu, přičemž k tomu používá i automatizované rozhodováni, hlasové analýzy a obdobné techniky profilováni;

5) občasného poskytnuti obchodní nabídky týkající se dodávek zboží po ukončení posledního aktivního smluvního vztahu s AUTO RUDNÁ s.r.o. pro rozsah zpracováni a) - f) po dobu 8 let;

6) získáni názoru zákazníka týkajícího se zejména míry spokojenosti s poskytovanými/plánovanými službami AUTO RUDNÁ s.r.o., názoru na společnost AUTO RUDNÁ s.r.o., marketingovou komunikaci AUTO RUDNÁ s.r.o., produktovou nabídku s cílem dosaženi zkvalitněni poskytovaných služeb pro rozsah zpracování a) - f) po dobu 5 let. Zákazník tímto neuděluje souhlas pro shora uvedené účely zpracováni a osobní údaje: [Je možné vyplnit přísl. číslo odstavce v či. „Účel a doba zpracování" a vypsat slovy přísl. osobní údaj nebo identifikovat skupinu údajů písmeny odstavců v či. „Rozsah zpracování", čímž zákazník omezí rozsah tohoto souhlasuj Neníli pole v předchozí větě vyplněno či uvedeno jinak, zákazník uděluje souhlas pro celý rozsah zpracovávaných údajů a pro všechny shora uvedené účely a jim příslušný rozsah. Zákazník může poskytnutý souhlas kdykoli vcelku či z části odvolat, a to stejně jednoduchou formou, jako byl udělen, telefonicky, osobně na zákaznickém centru, důvěryhodnou formou elektronické komunikace čí písemně v listinné materializované podobě. Zákazník tímto souhlasí s uvedeným zpracováním svých osobních údajů, tedy poskytnutím nepovinných osobních údajů pro uvedené účely. Zákazník dále výslovně prohlašuje, že souhlas s uvedeným zpracováním uděluje bezplatně a jeho udělením nebylo podmiňováno poskytnuti služby/zboží. Poskytnutý souhlas je platný od okamžiku jeho uděleni/podpisu. AUTO RUDNÁ s.r.o. rozsah zpracovávaných údajů po ukončeni smluvního vztahu vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na účely zpracování. Informace o zpracování osobních údajů a právech zákazníka Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům AUTO RUDNÁ s.r.o., pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále dodavatelům, s nimiž má AUTO RUDNÁ s.r.o. uzavřenu smlouvu, společnostem AUTO RUDNÁ s.r.o. a případně dalším osobám v souladu s platnými právními předpisy.

Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz (,‚právo být zapomenut"), omezení zpracováni, blokování nesprávných osobních údajů, přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracováni a právo podat stížnost u dozorového úřadu, a dále na následující informace: kategorie dotčených osobních údajů; účely zpracování a jejich právní základ vč. oprávněných zájmů; příjemci nebo kategorie příjemců pro zpřístupněni (vč. příjemců ve třetích zemích či mezinárodních organizací); plánovaná doba uložení osobních údajů nebo, není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanoveni této doby; informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány Od zákazníka; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilováni, a v těchto případech též informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracováni pro zákazníka.

Aktualizovaný seznam zpracovatelů osobních údajů, jakož i ucelené informace o zpracováni osobních údajů a výčet práva povinností zákazníka a AUTO RUDNÁ s.r.o., včetně poučeni o důsledcích částečného či úplného neuděleni souhlasu, jsou zveřejněny na webové stránce AUTO RUDNÁ s.r.o. a na zákazníkovo vyžádáni budou poskytnuty na kontaktních místech AUTO RUDNÁ s.r.o.. Zákazník prohlašuje, že tento souhlas přečetl, porozuměl mu a na základě těchto skutečností potvrdil jeho souhlas. V připadá, že podepisujete tento souhlas prostřednictvím elektronického podepisovacího zařízeni umožňujícího zaznamenáni biometrických charakteristik podpisu (rychlost, přítlak, sklon, dynamika podpisu atd.), souhlasíte s tím, že AUTO RUDNÁ s.r.o. vytvoří a bude používat dynamický podpis s verifikaci a bude zpracovávat biometrické údaje spojené s takovým podpisem, a to pro účely verifikace a autentizace Vámi podepsaných dokumentů.

Pokud nesouhlasíte, můžete si ihned vyžádat tento souhlas v listinné podobě k vlastnoručnímu fyzickému podpisu. AUTO RUDNÁ s.r.o. se sídlem Plzeňská 100, Chrášťany PSČ 252 19, IČO : 27406971, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, C 111475 vedená u Městského soudu v Praze .

Kontaktformular

Möchten Sie ein qualitativ hochwertiges und zuverlässiges Nutzfahrzeug ausleihen oder brauchen Sie nur eine Beratung? Kontaktieren Sie uns einfach und schnell über das Kontaktformular. Wir sind immer für Sie da!